Duurzaam Bodembeheer

Een vitale duurzame bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

Het intensieve grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan.

Voor iedereen die op een duurzame manier met de bodem wil omgaan is meer informatie te vinden op Vitale Bodem Brabant. Dit platform is een initiatief van Bodemnetwerk Brabant dat wordt gevormd door ZLTO, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool en Brabantse MilieuFederatie. Het Bodemnetwerk verzamelt en deelt Brabantse projecten, praktijkkennis en evenementen op het gebied van duurzaam gebruik van de bodem.

Voor de partners van het DAB is een vitale bodem zeer belangrijk zodat we in de toekomst de wereldbevolking op een gezonde en juiste manier kunnen blijven voeden zonder de aarde uit te putten. Gezamenlijke innovatie is het antwoord.

Bodem en water

Akkers zijn voor veel agrarische bedrijven letterlijk en figuurlijk de basis waarop het bedrijf is gebouwd. Een goede bodemstructuur en een gezonde waterhuishouding zijn essentieel. Akker blijven beter begaanbaar ook na veel regen en de vruchtbare grond spoelt niet weg naar de sloot. Bovendien zorgt infiltratie ervoor dat het water beschikbaar blijft voor het gewas. Ook in droge perioden.

Om over te schakelen van traditionele naar zogenaamde kringlooplandbouw, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Zo ontstaat er kennis over een vitale bodem en dat versterkt de ecologische stabiliteit en de duurzame gewasproductie.

Andere thema's

Food Innovation

We innoveren, creëren, inspireren en leggen verbindingen rondom de thema’s food, health en technology.

Total Use

We ontwerpen producten en managen processen om afval te vermijden en te verwijderen.

Eiwittransitie

De wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten voorzien.